Algemene voorwaarden

Versie 27-11-2022

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.dekunsthandel.nl (hierna: Website) en op alle aanbiedingen en offertes van de Kunsthandel ( hierna te noemen KH) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en de Kunsthandel.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van KH zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3 KH kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat de gegevens die u dient te verstrekken, waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn.

3.2 KH garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Lees het privacy statement voor nadere informatie.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent een overeenkomst te sluiten met KH.

4.2 De overeenkomst komt in principe tot stand op het moment dat KH uw bestelling via de Website bevestigt. (zie ook 4.4)

4.3 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door KH is geaccepteerd.

4.4 KH behoudt zich het recht voor om te allen tijde een transactie te weigeren, zelfs na automatische  bevestiging van uw bestelling, wanneer deze niet in het belang en/of ten nadele is van KH of zijn bedrijfsvoerder, zowel in de zakelijke als privé- sfeer. Bij weigering door KH zal het eventuele vooruitbetaalde bedrag binnen 14 dagen worden teruggestort.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u heeft aangegeven dat de bestelling op een ander adres afgeleverd dient te worden.  In geval van verzending van de bestelling streeft KH ernaar de bestelling binnen 5 werkdagen bij u te bezorgen mits het afleveradres in Nederland is.

5.2 U bent verplicht de bestelde producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal KH het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode particulier
7.1 Indien u als particulier (dus niet een professionele partij) een product bestelt via de Website bent u gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. KH zal alsdan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product in de oorspronkelijke staat, onbeschadigd en compleet is en voorzien is van de originele verpakking.

7.2 De kosten van het verzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 8 – Garantie / Reclame
8.1 KH verklaart dat de te leveren producten naar beste weten voldoen aan de specificaties die op de Website worden gegeven.

8.2 U bent gehouden het geleverde product op het moment van de (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden en de op de website vermelde specificaties.

8.3 U dient direct na ontvangst van het door u bestelde product dit product te onderzoeken en eventuele gebreken op de vrachtbrief van de vervoerder te melden. Eventuele gebreken die niet direct zichtbaar zijn behoren binnen 14 dagen na levering, schriftelijk of per e-mail aan KH te worden gemeld. KH zal binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
KH blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 10 – Prijzen en betaling
10.1 De op de Website van KH vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

10.2 Een bijdrage in de behandelings-, verpakkings- en verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u gemeld. Deze bijdrage is afhankelijk van de aard van het product, zoals formaat, gewicht en plaats van aflevering.  

10.3 KH gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen, tenzij u met voorafgaande toestemming van KH op rekening koopt.

Artikel 11 – Prijswijziging
KH behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten tussentijds te wijzigen.

Artikel 12 – Incassokosten
Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan KH niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die KH moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als KH kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij KH, haar licentiegevers  en/of derden aan wie KH niet gelieerd is.

13.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Indien door KH geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van KH jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties / reclame) is geregeld.

14.2 De aansprakelijkheid van KH jegens u is in ieder geval beperkt tot de directe schade tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf of door derde(n) aan wie u de betreffende producten ter beschikking heeft gesteld.

14.3 Iedere aansprakelijkheid van KH jegens u voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

14.4 KH sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is, adviezen die door de personeelsleden van KH zijn gegeven, het feit dat u de door u bestelde producten niet kan gebruiken voor de door u gewenste doeleinden en het onrechtmatig gebruik van de systemen van KH, waaronder de Website, door een derde.

Artikel 15 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 – Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. KH heeft geen zeggenschap over deze websites. KH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 17 – Diversen
17.1 De administratie van KH geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

17.2 KH is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

17.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KH zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

17.4 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door KH aangepast worden. KH adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of op enige wijze samenhangen met de door u met KH gesloten overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 De Kunsthandel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel